Oink

Общи условия

 1. ПРЕДМЕТ

  1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Оинк“ ООД, с ЕИК 206788577 с адрес на регистрация гр. Пловдив, ул. “Скопие” 1А, ет.5, ап.25, наричано по-долу за краткост Oink, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ или БИЗНЕС ПОТРЕБИТЕЛИ, на онлайн платформата Oink.bg.
 2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

  1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно Доставчика:
   1. Наименование: „Оинк“ ООД
   2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Пловдив, ул. “Скопие” 1А, ет.5, ап.25.
   3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Пловдив, ул. “Скопие” 1А, ет.5, ап.25
   4. Данни за кореспонденция: България, гр. Пловдив, ул. “Скопие” 1А, ет.5, ап.25, contact@oink.bg, или чрез други комуникационни канали, посочени в платформата.
   5. Вписване в публични регистри: ЕИК 206788577
   6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 206788577
  2. Надзорни органи
   1. Комисия за защита на личните данни
    Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
    тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
    е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
    Уеб сайт: www.cpdp.bg
   2. Комисия за защита на потребителите
    Адрес: гр, Пловдив. кв. ”Кършияка”, ул. ”Васил Левски” № 50
    тел. 032/631778
    гореща линия: 0700 111 22
    Уеб сайт: www.kzp.bg

 3. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

  1. Oink (Администратор/Платформа) - търговско дружество “Оинк” ООД, което администрира и поддържа Уебсайта, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 206788577, със седалище и адрес на управление: България, гр. Пловдив, ул. “Скопие” 1А, ет.5, ап.25.
  2. Бизнес страница - публична страница в платформата Oink която може да включва информация за бизнеси, услуги, училища, държавни институции и др.
  3. Списък от бизнес страници - обособена страница в платформата която показва резултат от търсене при зададени критерии.
  4. Бизнес Панел - страница в платформата предназначена за създаване или управление на бизнес страница.
  5. ОУ - Общи условия на платформата.
  6. Гост - физическо лице, използващо уебсайта, без да има потребителски профил в него или използва платформата без да е влязъл в него.
  7. Потребител - физическо лице, юридическо лице или лице, което законът приравнява на правен субект, който използва платформата след влизане в профила си.
  8. Бизнес Потребител - потребител на услугите на Oink, който е физическо лице, юридическо лице или лице, което законът приравнява на правен субект, извършващо от свое име търговска или професионална дейност и използващо услугите на Oink чрез платформата, във връзка със своята търговска или професионална дейност.
  9. Платени услуги - платени услуги предоставяни от Oink към потребителите или бизнес потребителите на платформата.
  10. Категория - тематична категория (например Автомобили или Ресторанти), към която е разпределена дадена Бизнес страница. Всяка категория може да бъде разделена на тематично свързани подкатегории.
  11. Спонсориране / Промотиране - платена опция чрез която бизнес страницата излиза с приоритет пред останалите.

 4. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Условията за използване на платформата, включително създаването на профили, публикуването на бизнес страници, използване на платени услуги, както и въпросите свързани с подаване на жалби и рекламации са посочени в общите условия (ОУ). Всеки който използва платформата е длъжен да се запознае и съгласи с ОУ.
  2. Гостите също могат да използват Oink с ограничена функционалност, в случай че спазват ОУ.
  3. Съдържанието, публикувано на платформата, включително в частност бизнес страниците, независимо от тяхната форма, т.е. текстови, графични и видео материали, е обект на защита на правата на интелектуална собственост, включително авторски права и права на интелектуална собственост на Oink. Забранено е използването на това съдържание по какъвто и да е начин без писменото съгласие на лицата, които са титуляри на тези права. Всяко събиране и обработка на данни и друга информация, достъпна на Oink.bg, с цел по-нататъшно споделяне с трети страни в рамките на други уебсайтове и извън Интернет е забранено. Забранено е също използването на наименованието на Oink, включително характерни графични елементи, без съгласието на Oink.
  4. Право за сигнализиране за евентуално нарушение на авторски права имат:
   1. легитимният собственик на права върху интелектуална и/или индустриална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез бизнес страница или друго потребителско съдържание в платформата
   2. упълномощеният представител по интелектуална собственост или друго изрично упълномощено от легитимния собственик лице.
  5. Всеки сигнал за нарушени права на интелектуална или индустриална собственост трябва да съдържа:
   1. пълномощно, в случай че лицето, което подава сигнала, не е титуляр на правата върху обекта на интелектуална собственост, чиито права са нарушени; 
   2. доказателство за правата на интелектуална и/или индустриална собственост върху докладвания обект на нарушението (например свидетелство за регистрация за марка, дизайн, патент и пр.); 
   3. пълен списък с линкове към докладваните страници
  6. Oink не носи отговорност при наличието на злоупотреби от неупълномощени лица управляващи дадена бизнес страница. При засегнати права и констатация на злоупотреби, следва да се предостави доказателства за извършено нарушение на посочените в платформата или ОУ данни за контакт.
  7. Oink си запазва правото да изтрива, модифицира, отказва да публикува всеки потребител или бизнес страница на платформата без предварително уведомление.
  8. Потребителите, които комуникират с бизнес потребители чрез функционалността за чат на платформата, потвърждават, че са информирани, че тези разговори не са лични и че тяхното съдържание може да бъде достъпно и обработвано от Oink. С приемането на тези ОУ потребителите потвърждават, че Oink има право да достъпва и анализира съдържанието на разговорите, проведени чрез функционалността за чат на платформата, с цел да се повиши безопасността на Потребителите, да се предотвратят злоупотреби и да се подобрят услугите на системата.
  9. Потребител може да има един единствен профил в платформата. Създаването на повече от един профил може да бъде счетено за злоупотреба и профилът да бъде премахнат.
  10. Всеки регистриран потребител декларира, че има навършени 16 години. Oink си запазва правото да изтрива профили на потребители които не отговарят на това условие.

 5. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДОСТЪП

  1. За да може да получи достъп до пълния набор от функционалности на платформата, Гостът трябва да си създаде профил и да използва платформата като регистриран Потребител. Профилът дава възможност на Потребителя да използва, наред с другите услуги, следните функционалности на платформата:
   1. Достъп до публичните страници в платформата включително бизнес страниците и страниците на други потребители.
   2. Възможност да осъществява търсене по категория, име или населено място.
   3. Публикуване на отзив/мнение относно даден бизнес с или без прикачени снимки с уредени авторски права.
   4. Възможност за стартиране на лична кореспонденция (чат) между потребител и бизнес потребител.
   5. Възможно предложение за редакция на бизнес страница.
   6. Възможно добавяне на нова бизнес страница без тя да бъде управлявана от него в последствие. При добавяне на такава страница, това не го прави бизнес потребител.
   7. Достъп до “Бизнес Панел” чрез който потребител може да създаде и управлява бизнес страница. Всеки потребител създал бизнес страница автоматично се счита за “бизнес потребител” спрямо ОУ.
  2. Регистрацията на профил изисква:
   1. Попълване на формата, налична на платформата и предоставяне на необходимите данни, включително имейл адрес и уникална парола или автентикация чрез външен доставчик на услуги като Facebook или Google.
   2. Прочитане и приемане на настоящите ОУ и Приложенията към тях.
   3. Потвърждение на регистрирания профил посредством имейл адрес изпратен от Oink на въведения имейл. Едва след попълване на данните, необходими за регистрация и потвърждението ѝ, посредством имейл адрес, се сключва споразумението за обслужване на профил.
   4. Потребителят потвърждава, че данните, предоставени по време на процеса на регистрация и по време на ползването на платформата, са верни, правилно въведени и актуални. Потребителят се задължава да актуализира данните в случай на промени. Oink си запазва правото да блокира профил, ако предоставените данни не отговарят на горните изисквания.
   5. Споразумението за обслужване на профила се сключва при активиране на профила и е за неопределен период от време.
  3. Споразумението за обслужване на профила може да бъде прекратено от Потребителя в съответствие със следните правила:
   1. Правото да изтрие профила си не засяга правото на Потребителя да оттегли или прекрати споразумението, както е предвидено в закона и в настоящите ОУ.
   2. Изтриването на профил е възможно чрез една от следните опции:
    1. избиране на съответната опция от настройките на профила;
    2. изпращане на искане за изтриване на имейл адрес: contact@oink.bg.
   3. Прекратяването на споразумението за обслужване на профил влиза в сила от момента на неговото осъществяване (и е с действие занапред), което означава, че плащанията, извършени от Потребителя, няма да бъдат възстановени. Oink също така няма задължение да възстановява равностойността на неизползваните суми за платени услуги.
   4. Изтриването на профила води до невъзможността на бизнес потребителите да осъществяват достъп до бизнес страниците които управляват.
   5. За да гарантира правилното функциониране на платформата, да защити и осигури безопасността на лицата, които го използват, Oink си запазва правото да извършва допълнителна проверка на валидността и истинността на предоставените от Потребителя данни и да поиска от Потребителя да потвърди самоличността си, както и достоверността на предоставените данни в бизнес страницата която управлява, като тази проверка се извършва по начин, избран от Oink. Ако проверката на данните или самоличността на потребителя не може да се осъществи, Oink може да ограничи или блокира функционирането на профила.

 6. БИЗНЕС ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДОСТЪП

  1. Всеки бизнес потребител има същите права и задължения като потребител и всички точки от раздел
   V. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДОСТЪП важат и за него.
  2. Всеки бизнес потребител има достъп до същата функционалност като “потребител”, но посредством “бизнес панел” той може да управлява своите бизнес страници, в случай че е официален представител или собственик на тях. Допълнителен достъп за бизнес потребителите е:
   1. Достъп до функционалност в платформата чрез която може да се промени информация за бизнес страница, това включва: име, телефон, имейл, категории, населено място където се упражнява дейност, физически адрес, работно време, добавяне на основна снимка и снимка тип “корица”, добавяне на снимки и др.
   2. Захранване на виртуална сметка посредством онлайн покупка.
   3. Промотиране/Спонсориране на бизнес страница.
   4. Достъп до статистики.
   5. Възможност за отговор към мнение оставено от потребител.

 7. ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА БИЗНЕС СТРАНИЦИ

  1. Веднъж създадена бизнес страница прави всеки потребител бизнес потребител, освен в случаите когато дадена бизнес страница е създадена чрез менюто в платформата в което се упоменава, че потребителят не е официален представител или собственик на бизнес страницата която иска да създаде. 
  2. При създаване на бизнес страница потребителят декларира, че е собственик, представител или упълномощено лице на бизнес страницата която създава. Oink си запазва правото да изтрива или блокира страници които са създадени без гореспоменатото условие.
  3. Всеки потребител има възможност да създаде бизнес страница от меню в платформата в “бизнес панел” след въвеждане на задължителните за това данни: име, категория, местоположение, телефон и др.
  4. За финализиране на регистрацията на бизнес страница и публикуването е нужна SMS верификация. SMS верификацията се извършва еднократно и се състои в изпращане на код за потвърждение на телефонния номер, посочен от Бизнес потребителя, който се предоставя при попълване на формата. SMS верификацията може да се повтаря във връзка с вътрешни процедури за сигурност.
  5. Можете да изисквате до 5 SMS верификации в рамките на 15 минути. Ако Oink засече злоупотреба и целенасочено изискване на SMS не по предназначение, Oink си запазва правото да изтрива и блокира акаунти и да налага ограничения до платформата под каквато и да е форма.
  6. Всяка създадена бизнес страница може да бъде разгледана от Oink преди да бъде публикувана. Oink си запазва правото да блокира или изтрива бизнес страници които Oink счита за некоректни. Това включва въвеждане на непълни или некоректни данни, създаване на страница с цел измама или манипулация, създаване на бизнес страница без да сте собственик, представител или упълномощено лице.
  7. Съдържанието на всяка създадена страница следва да отговаря на изискванията, посочени в ОУ, да бъде вярно, недвусмислено и разбираемо и да отговаря на техническите изисквания, посочени от Oink. Потребителят е свободен да определи съдържанието на страницата като при определянето му спазва закона и следните изисквания:
   1. Да бъде написана на български език и да не съдържа думи, които се считат за вулгарни или обидни. Страницата може да бъде допълнително подготвена на чужд език.
   2. Трябва да бъде добавена към съответната категория и подкатегория, всяка бизнес страница трябва да има поне една и максимум три подкатегории.
   3. Да бъде причислена към съответното населено място, като всяка бизнес страница трябва да има минимум едно населено място и максимум пет.
   4. Описанието към всяка бизнес страница трябва да е свързано с дейността на дадения бизнес. Не се допусна произволното изброяване на множество ключови думи без те да са ясно структорирани в изречения и ясен смисъл.
  8. По желание бизнес потребителят може да добави снимка и корица към дадена бизнес страница. Всяка добавена снимка или корица трябва да е с уредени авторски права и да бъде свързана с тематиката на бизнес страницата. Всякакво добавяне на снимки съдържащи порнографски материали, насилие, тероризъм, и каквато и да е форма на неприемливо съдържание ще бъдат изтривани. Oink си запазва правото да изтрива снимки които счита, че не са подходящи без предварително предупреждение. При тенденциозни и целенасочени нарушения на горните правила Oink може да блокира вашия профил или бизнес страница.
  9. Бизнес потребителя се задължава да не използва в бизнес страницата снимки и изображения, които съдържат визуално натрапчиви и отличаващи се елементи и ефекти, включително, но не само:
   1. цветни рамки около самите снимки и изображения; 
   2. надписи, гласящи "Промоция", "Разпродажба", "Ликвидация", "Последни бройки" и други подобни изявления, които биха променили потребителското поведение чрез твърдения за изгодност на сделката, намаления на цени, промоционални оферти, уникалност или претенции за качество на предлаганите стоки или услуги, изчерпване на количества, срокове за валидност на дадени условия и пр.; 
   3. визуални ефекти и добавки върху снимките и изображенията с цел привличане на вниманието на потребителите, които видимо открояват визуално съответната бизнес страница от останалите бизнес страници в сайта.
  10. Бизнес страницата трябва да е свързана с бизнес или услуга свързана с упражняване на търговска или професионална дейност.
  11. При публикуване на бизнес страницата с грешна категория или населено място, Oink има право да промени категорията или населеното място.
  12. Oink си запазва правото да променя съдържанието на бизнес страница в случая, че бизнес потребителя създал бизнес страницата не поддържа информацията актуална или информацията не отговаря на общите условия за публикуване.
  13. Бизнес потребителите могат да публикуват дублиращи се бизнес страници, като за “дублиращи” се смятат страници с еднакви или сходни описания, заглавия, адреси или снимки. Ако дублираща страница бъде добавена, тя може да бъде премахната от Oink.

 8. ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТЗИВИ

  1. Всеки потребител има право да сподели мнението си като публикува отзив на дадена бизнес страница.
  2. Отзивът трябва да бъде написан на български език и да не съдържа думи, които се считат за вулгарни или обидни.
  3. По желание потребителят може да добави снимки към даден отзив. Всяка добавена снимка трябва да е с уредени авторски права и да бъде свързана с тематиката на бизнес страницата и съдържанието на отзива. Всякакво добавяне на снимки съдържащи порнографски материали, насилие, тероризъм, и каквато и да е форма на неприемливо съдържание ще бъдат изтривани. Oink си запазва правото да изтрива снимки които счита, че не са подходящи без предварително предупреждение. При тенденциозни и целенасочени нарушения на горните правила Oink може да блокира вашия профил.
  4. Всеки потребител има право да публикува един отзив за бизнес страница в рамките на 30 дни. Системата няма да разрешава добавянето на 2-ри отзив в рамките на този период.
  5. Отзивите могат да бъдат задържани за предварително одобрение от Oink преди да бъдат публикувани.
  6. Отзиви публикувани от собственици или официални представители на даден бизнес няма да бъдат публикувани.
  7. Отзивите служат за изразяване на лично мнение като клиент. Отзиви които нямат за цел да изразят клиентско мнение няма да бъдат публикувани.
  8. Oink може да изтрива отзиви по всяко време без предупреждение които не отговарят на етични норми или нарушават по някакъв начин ОУ.

 9. ПЛАЩАНИЯ

  1. Бизнес потребител може да извършва онлайн плащания с цел захраване на портфейл/баланс.
  2. Може да се избере метод за плащане по избор от наличните в платформата.
  3. Използването на който и да е от начините на плащане (с изключение на плащанията чрез Oink Портфейл/Баланс) изисква създаването на отделни правни отношения с доставчика на съответната платежна услуга и приемането на неговите правила. Oink не е страна в тези отношения и не може да се намесва в съдържанието или изпълнението им. В случай на възникнал проблем с плащане, потребителят трябва да се свърже със съответния доставчик на платежна услуга, за да изясни съмненията си или да подаде жалба. По изключение и в рамките на техническите и организационните възможности, Oink може да помогне на потребителя да изясни проблема. Oink не поема отговорност за платежната услуга, предоставяна от външен доставчик на услуги.
  4. Бизнес Потребителят може да заяви фактура с начислен ДДС за получените от Oink услуги в съответствие с приложимите законови разпоредби.
  5. За да получи фактура с начислен ДДС (наричана по-долу „фактура“), Потребителят трябва да попълни своите данни в секция “данни за фактура” след влизане в профила си.
  6. Потребителят е длъжен незабавно след всяка промяна да актуализира записаните в Профила данни, необходими за издаване на фактура от страна на Oink.
  7. Фактурата, издадена на Бизнес Потребителя от Oink, е на разположение на Бизнес Потребителя в електронна форма. Приемането на ОУ също така представлява приемане за изпращане (предоставяне) на фактури в електронна форма по смисъла на разпоредбите, приложими за ДДС.
  8. Oink съгласно правилата, определени в настоящите ОУ, предоставя на Бизнес Потребителя фактури с начислен ДДС в електронна форма, гарантирайки автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурите, по-специално като ги запазва в .pdf файлов формат и ги предоставя на Бизнес Потребителя в рамките на “бизнес панел”, откъдето Бизнес Потребителят може да ги изтегли. Бизнес Потребителят, който получава ДДС фактурите, изпратени (налични/предоставени) в електронна форма, е длъжен да ги съхранява самостоятелно.

 10. СПОНСОРИРАНИ БИЗНЕС СТРАНИЦИ

  1. Чрез обособено меню в бизнес панел бизнес потребителите могат да спонсорират бизнес страница която управляват.
  2. Бизнес потребител може да избере между няколко възможности за промотиране, като те се различават по своята цена и срок.
  3. Плащането се извършва единствено чрез портфейл/баланс и за целта е нужно да бъде извършено предварително плащане с цел захранване на портфейла.
  4. След успешно плащане Oink маркира вашата бизнес страница като “спонсорирана”.
  5. Спонсорираните страници се показват с приоритет най-отгоре пред останалите в раздела със списък от бизнес страници.
  6. Спонсорираните бизнес страници се показват в раздела със списък от бизнес страници само ако отговарят на критериите за търсене въведени от потребителя
  7. Може да има максимум до 3 визуализирани бизнес страници.
  8. Ако за избран от потребителя критерии в списъка с бизнеси има повече от 3 спонсорирани бизнес страници, се показват само 3 на напълно случаен и произволен принцип чрез математически алгоритъм.
  9. Позицията на спонсорираната бизнес страница в списъка от бизнес страници, в случай че има повече от един спонсориран бизнес отговарящ на критериите за търсене, е на произволен принцип. 
  10. Всяка спонсорирана бизнес страница има начален и краен срок в зависимост от избора и предварително платената сума през Oink Портфейл/Баланс.
  11. При настъпване на краен срок бизнес страницата, която е била спонсорирана, се превръща в нормална бизнес страница и тя вече не се възползва от привилегиите на спонсорирани страници. 
  12. Срокът на промотиране може да бъде удължено преди изтичането му, чрез избиране на нов срок и цена от меню в платформата. Новоизбраният срок се добавя към вече съществуващия.
  13. Всички изброени цени в менюто за промотиране са в български лев и са с начислено ДДС.

 11. УСЛУГА ПОРТФЕЙЛ / БАЛАНС

  1. Оинк дава възможност на бизнес потребителя, в рамките на платформата, да използва услугата Oink Портфейл/Баланс, която улеснява плащанията към Oink за промотиране на бизнес страници или друг вид платени услуги към Oink.
  2. Използването на Oink Портфейл/Баланс се основава на следните правила:
   1. Потребителят трябва да захрани Oink Портфейл/Баланс, като депозира средства в български лева по сметката на Oink съгласно информацията, предоставена на платформата.
   2. След като сметката на Oink се захрани с плащането, Oink прехвърля в Oink Портфейл/Баланса на даден потребител сумата от единици, равна на платената сума. Тази сума се актуализира текущо след всяка операция, извършена от бизнес потребителя, в резултат на която се променя нейната стойност (презареждането води до увеличаване на сумата на единиците в Oink Портфейл/Баланс, а плащането за избраната Платена услуга води до намаляване на сумата на единиците в Oink Портфейл/Баланс).
  3. Потребителят запазва пълната и изключителна свобода да използва средствата в неговия Oink Портфейл/Баланс през целия срок на споразумението за обслужване на Профил, при условие че профилът е активен.
  4. Веднъж извършено онлайн плащане с цел захранване на Oink Портфейл/Баланс сумата влязла в Oink Портфейл/Баланс не подлежи на възвръщаемост.

 12. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

  1. Ако има някакви нередности в работата на платформата, включително по отношение на индивидуални услуги от технически характер, потребителят/бизнес потребителят/гостът следва първо да се свърже с отдела за Обслужване на клиенти на: contact@oink.bg, като предостави нужните данни, необходими за идентифициране на проблема.
  2. Oink полага всички усилия да предоставя услуги от най-високо качество. Независимо от горепосоченото, Потребителят има право да подаде писмена жалба относно неизпълнението или неточното изпълнение от страна на Oink на услугите, предоставяни съгласно ОУ. Жалбата може да бъде подадена по един от следните начини:
   1. чрез формата за контакт “Свържи се с нас”
   2. изпращане на имейл до: contact@oink.bg
   3. в писмен вид на адреса на Oink упоменат в ОУ.
  3. Жалбата трябва да съдържа най-малко: собствено и фамилно име, имейл адрес на потребителя, с който Профилът е регистриран, обстоятелства, които пораждат жалбата, както и искането на потребителя, свързано с жалбата. 
  4. Ако предоставените в жалбата данни или информация не позволяват да се направи проверка по жалбата, Oink по ясен начин ще поиска от потребителя да изясни всякакви съмнения или да предостави допълнителна информация, ако е необходимо, за да може Oink да разгледа жалбата. 
  5. Oink разглежда жалбата в срок от 14 дни от датата на получаването ѝ или от получаването на допълнителната информация. Отговорът на жалбата от страна на Oink се изпраща по електронен път на адреса на електронната поща, с която Профилът е създаден.

 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Oink си запазва правото да прави прекъсвания във функционирането на платформата, като са възможни кратки технически прекъсвания/профилактики на услуги, по време на които някои функционалности на платформата и услугите, предоставяни от Oink, могат да бъдат ограничени или недостъпни.
  2. При технически неизправности на системата (бъгове) Oink не носи отговорност за нанесени материални и/или финансови щети.
  3. Oink няма задължение да контролира съдържанието на бизнес страниците и рекламите, публикувани в платформата, както и да следи, дали същите нарушават настоящите Условия, българското законодателство или приложими нормативни актове на Европейския съюз, авторските права или сродните му права, или на правата върху интелектуалната собственост, както и да следи за неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход и т.н., нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.
  4. Oink си запазва правото да изменя Общите условия при спазване на следните правила:
   1. Промените в ОУ могат да се извършват в резултат на организационни, правни или технически причини и могат да се отнасят и до изменения в цените и условията на платените услуги.
   2. Потребителят ще бъде информиран за всяка промяна чрез поставяне на информация на страницата на платформата, видима след правилно влизане в Профила. Освен това бизнес потребителите ще бъдат информирани чрез имейл, изпратен на електронната им поща, с която са се регистрирали в платформата;
   3. Промените влизат в сила в срока, посочен от Oink, но не по-малко от 15 дни от уведомяването за изменението на ОУ, освен ако разпоредбите на общоприложимото законодателство предвиждат друго.
  5. Потребителят, който не приема промените в ОУ, си запазва правото да прекрати споразумението за обслужване на Профила по всяко време.

Общи условия

Политика за поверителностОбщи условияБисквитки
© 2024 Oink.bg. Всички права запазени